Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Kosten

 

Vergoedingswijze

Hoe wordt de hulp bekostigd?

Binnen het ggz-stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen
A. Verzekerde ggz, waarin volgens het Zorgprestatiemodel een zorgtypering wordt bepaald. Vergoed wordt alleen de behandeling van DSM 5 classificeerbare diagnosen, die binnen het door de overheid bepaalde verzekerde ziektenkostenpakket vallen.
B. Onverzekerde ggz, waarvoor een OVP (“overige product”) consulttarief bestaat bijvoorbeeld voor therapie bij de diagnose aanpassingsstoornis en andere van verzekerde vergoeding uitgesloten diagnosen, zoals relatieproblemen, werkproblemen en specifieke fobie;
C. Diensten door de psycholoog die niet als zorg worden gezien en btw belast zijn. Bijvoorbeeld psychosociale hulp, ondersteuning en training.

De bekostiging van hulp bij de PpBO verloopt als volgt;

1. bij verzekerde ggz vallend onder uw basispakket wordt de hulp rechtstreeks aan de psycholoog uitbetaald door uw verzekeraar. Mocht met een verzekeraar geen contract zijn afgesloten dan schiet u de kosten voor en declareert u de eindfactuur van de behandeling zelf. U krijgt dan een bepaald percentage vergoed. Soms geldt dan een lagere vergoeding. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.
2. bij onverzekerde ggz en diensten valt de hulp niet onder de vergoeding uit het basispakket. In dat geval betaalt u de behandeling uit eigen middelen per sessie aan de psycholoog via een electronische betaling. U draagt daarna zelf zorg voor eventuele declaratie van de kosten (bijvoorbeeld bij uw werkgever). U kunt deze declaratie niet bij uw verzekeraar indienen. De PpBO factureert niet rechtstreeks aan bedrijven of instanties.

Declaratie door de psycholoog binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM, sinds 1-1-2022)

De sessies (inclusief online hulp) worden binnen het ZPM als diagnostiek dan wel als behandeling in rekening gebracht. De eerste 2 tot 4 gesprekken, de intakefase, vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. De tarieven zijn afhankelijk van consultduur en setting waaruit de hulp aangeboden wordt. De tarieven die de PpBO in rekening brengt vallen onder de setting II ; ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog BIG geregistreerd.

Bij het vaststellen van de tijd die in rekening gebracht wordt geldt de regel: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de tijd die we inplannen in de agenda ook de tijd is die gedeclareerd wordt. Telefonische, beeldbel- en onlineconsulten die in de agenda ingepland zijn vallen hier ook onder. Afwijkingen groter dan 15 minuten van de directe tijd worden na afloop bijgewerkt in de agenda.

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.  Reistijd en overleg met een andere zorgverlener waar u ook gelijktijdig in behandeling bent hebben een eigen tarief.

Mocht tijdens de intake blijken, dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd. Deze kosten worden verrekend met uw (nog openstaande) eigen risico. Eventuele vervolgsessies vallen dan onder onverzekerde ggz zorg op eigen rekening.

Op de electronische declaratie worden administratieve zaken zoals behandelaar en bestede behandeltijd vermeld. Zo kunt u zelf en kan ook uw zorgverzekeraar de door de psycholoog ingediende declaraties controleren. Meerdere verzekeraars hanteren voor levering van ggz per praktijk een jaarlijks budgetplafond. Daardoor kan het voorkomen een budgetplafond bij een verzekeraar in de loop van het jaar bereikt wordt. In dat geval wordt u daarover uiteraard ingelicht.

Eigen Risico

De zorg valt onder het eigen risico en in 2024 geldt een eigen risico van € 385,- (indien u een hoger eigen risico met uw verzekeraar hebt afgesproken is uiteraard dat bedrag van toepassing). U betaalt alle gebruikte ggz zorg uit uw basisverzekering tot het bedrag van uw (openstaande) eigen risico over dat jaar dus eerst zelf. Vanaf 2022 declareert de psycholoog bij uw verzekeraar de verrichte consulten per lopende tijdsperiode in plaats van een compleet behandeltraject achteraf. Het eigen risico wordt zodoende niet meer per behandeltraject, maar per kalenderjaar wordt verrekend; de consulten die u in 2024 heeft vallen daarmee onder uw eigen risico van 2024.

Verwijzing huisarts is verplicht

Voorafgaand aan een behandeling met vergoeding van de zorg onder de basispakket Zorgverzekeringswet hebt u altijd een verwijzing via Zorgdomein van uw huisarts nodig. Er moet duidelijk in staan dat u naar de GB ggz wordt verwezen en welk ziektebeeld of stoornis de huisarts bij u vermoedt. Zie ook elders op deze website voor de overheids- en verzekeringseisen aan de verwijzing. Ook voor onverzekerde zorg hebt u een Zorgdomeinverwijzing van uw huisarts nodig, omdat de huisarts als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van uw eventuele behandeling bij de PpBO. Vraag ook als u door een andere zorgprofessional (zoals een bedrijfsarts, poh-ggz of maatschappelijk werker) naar de PpBO wordt verwezen de verwijzing bij de huisarts aan.

Keuzevrijheid bij het zoeken van een psycholoog

U hoeft in principe uw keuze niet te beperken tot de psycholoog die een contract heeft met uw verzekeraar. Ook behandelingen bij een psycholoog die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u meestal (deels) vergoed. Met het oog op regelgeving inzake regionale samenwerking, korte lijnen en patiëntveiligheid behandelt de PpBO uitsluitend patiënten van huisartspraktijken waarmee regelmatige verwijsrelaties bestaan.

 

Basis GGZ

Algemene informatie over het ggz-stelsel

Het ggz-stelsel in Nederland bestaat uit de Generalistische Basis ggz (afgekort als GB-ggz, voorheen eerstelijnspsychologische zorg), de Gespecialiseerde ggz (voorheen tweede lijns ggz, afgekort als S-ggz of G-ggz) en de ggz verleend door de huisartsenpraktijk (poh-ggz).  Uw huisarts of een praktijkondersteuner ggz (poh-ggz) doet zelf begeleiding of behandeling van lichte en eenvoudige psychische klachten. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de GB-ggz of naar de G-ggz indien de huisarts een psychische aandoening of stoornis bij u vermoedt, die zwaarder of complexer is.

Ondersteuning huisarts bij psychische problematiek :  Als een poh-ggz u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling. Kan de huisarts of poh-ggz u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar de psycholoog binnen de GB ggz. Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de Gespecialiseerde ggz.

Generalistische basis ggz (GB ggz): is geïndiceerd bij lichte tot matige niet complexe psychische aandoening, die als DSM 5 stoornis classificeerbaar is. Ernst, duur, risico en complexiteit van de stoornis bepalen mede de indicatie. Een behandeling binnen de GB-ggz kan bestaan uit behandelgesprekken met een psycholoog of een combinatie van gesprekken en E-Mental health ; u krijgt dan hulp bij uw psychische problemen, waarbij gesprekken afgewisseld worden met contact en opdrachten via een online hulpprogramma. Er zijn ook E- Mental Health programma’s en testen die geheel via internet lopen gericht op het voorkomen van psychische klachten en voor zelfhulp. U kunt deze toepassingen gebruiken zonder verwijzing.

Gespecialiseerde ggz ( ook wel Specialistische ggz genoemd): is geïndiceerd als er sprake is van meer complexe, langer bestaande en ernstiger psychische aandoeningen met een verhoogde risicofactor. Hierbij spelen onderhoudende problemen in de leefsituatie of persoonlijkheidsfactoren mee. Zowel instellingen als vrijgevestigd (klinisch) psychologen en psychiaters bieden deze zorg aan. Een deel van de mensen met ernstige psychische aandoeningen kan in deeltijd behandeld worden in een ggz instelling of met ambulante behandeling.

 

Zorgprestaties

Er werden sinds 2014  onder de Zorgverzekeringswet vier typen zorgtrajecten GB-ggz aangeboden. U kwam na indicatiestelling vanuit uw basispakket in aanmerking voor een van deze vier zorgtrajecten, die de overheid had vastgesteld.

Deze trajecten zijn per 1-1-2022 vervangen door consulten nieuwe stijl. Vanaf 2022 is qua zorgtypering, vergoeding en declaratie het zogenaamde Zorgprestatiemodel van toepassing.

Zie voor nadere informatie en uitleg de website van mijn beroepsvereniging LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

En zie www.zorgprestatiemodel.nl en zie hier voor een kort introductiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs

Na de intake wordt door de psycholoog afhankelijk van de diagnose en de ernst van uw stoornis, een inschatting gedaan van de zorgtypering en indicatiestelling voor zijn hulp. De psycholoog bespreekt dit met u. In het algemeen geldt : kort behandelen als het kan en langer als het moet. Als tijdens de intake of behandeling blijkt dat de klachten toch ernstiger zijn dan eerst ingeschat dan zal de psycholoog overleggen met u en uw huisarts over doorverwijzing naar de Gespecialiseerde ggz.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgprestaties voor zover die binnen de basisverzekering vallen. 

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 96% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. U betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met uw jaarlijkse eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg en kraamzorg. 

In de onderstaande tabel staat voor de meest voorkomende consulten per consult de contacttijd (directe tijd) vermeld. Voor de psycholoog geldt daarnaast voorbereidings- en uitwerkingstijd (indirecte tijd).

Prestatieomschrijving: Duur: NZa Tarief 2024
CO0042 consult diagnostiek 5 minuten € 39,98
CO0172 consult diagnostiek 15 minuten € 68,88
CO0302 consult diagnostiek 30 minuten € 114,20
CO0432 consult diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0562 consult diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0822 consult diagnostiek 90 minuten € 274,01
CO0107 consult behandeling 5 minuten € 31,48
CO0237 consult behandeling 15 minuten € 56,19
CO0367 consult behandeling 30 minuten € 95,67
CO0497 consult behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 consult behandeling 60 minuten € 161,46
CO0887 consult behandeling 90 minuten € 242,76

 

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verrichtingen en de bijbehorende tarieven voor zover die buiten de verzekerde zorg vallen. Voor deze particuliere zorg hanteren wij het onderstaande praktijktarief per consult.

Prestatieomschrijving: Duur: NZa tarief 2024 Praktijktarief 2024
OV0012 consult niet verzekerde zorg 45 minuten € 131,82 € 105,-
No show     € 69,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden 2024 Generalistische Basis ggz
PpBO / Drs. A.W. Egmond Hofakkers 1 9531 HX Borger

 

 • Gedurende de intakefase gemaakte behandelafspraken over inhoud en duur van de behandeling (behandelplan) gelden als behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en vormen in die zin een contract waaraan partijen zich verbinden.

 

 • De psychologische behandeling kan alleen dan tot enig resultaat leiden, indien cliënt/e op de afgesproken zittingen aanwezig is en actief aan de behandeling meewerkt door het uitproberen van aanbevelingen en uitvoeren van eventueel overeengekomen huiswerkafspraken en gedragsoefeningen.

 

 • Cliënt/e toont aan de psycholoog een geldig identiteitsbewijs, en draagt zorg voor een Zorgdomeinverwijzing van zijn/haar huisarts conform wettelijke eisen, die voor het eerste gesprek bij psycholoog aanwezig is, zodat de psycholoog zijn verplichtingen jegens verzekeraar, waaronder controle op verzekeringsrecht, kan nakomen. Burgerservicenummer (BSN), verzekerdennummer, geboortedatum en bij de verzekeraar bekende adresgegevens van cliënt/e worden opgeslagen in het cliëntregistratie-systeem. Wijzigingen van verzekeraar, telefoon, email, adres en dergelijke dient u meteen aan de psycholoog door te geven ( bij het streven naar een veilig zorgklimaat hoort ook dat de patient goed bereikbaar is en blijft).

 

 • Afzeggen van afspraken dient langer dan 24 uur tevoren te gebeuren (afspraken op maandag dient u af te zeggen op vrijdag voor 17.00 uur of via online via MyMindspace voor maandag 9.00 uur). Afspraken, die binnen 24 uur zijn afgezegd of zonder berichtgeving zijn verzuimd worden in rekening gebracht tegen een vast tarief van € 69,00. Deze kosten worden niet vergoed.

 

 • Indien de psycholoog Egmond een contract heeft met uw verzekeraar op grond van het Basispakket ZiektenkostenVerzekeringsWet dan is daarmee verplichte directe uitbetaling aan de psycholoog geregeld. Voorwaarde is dat het behandeling van een erkende vastgestelde stoornis betreft (volgens DSM classificificatie).  De zorg wordt op basis van consultduur gedeclareerd volgens de regel planning is realisatie.

Het tarief per verzekeraar verschilt aangezien een percentage van het maximumtarief is gecontracteerd. In het algemeen zal het achteraf gedeclareerde tarief hierdoor lager uitvallen. Er is geen eigen bijdrage per zitting verschuldigd, maar de zorg valt wel onder het Eigen Risico van € 385,- per kalenderjaar ( hoger eigen risico mogelijk afhankelijk van uw keuze op uw polis).

Behandeling van relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingstoornissen en enkelvoudige fobiëen is onverzekerde zorg.  Tarieven : € 105,- per consult van 45 min. (relatietherapieconsult van 60 min. : € 140,- ) Deze consulten worden contant afgerekend per sessie via electronische betaling.

NB. Mocht inning van de behandelingskosten door de psycholoog bij uw verzekeraar niet mogelijk blijken (bijv. in geval van onverzekerd zijn, premie-achterstand, of een andere reden) dan bent u aan de psycholoog altijd het gehele bedrag van het behandeltraject verschuldigd.

 

 • Verstrekking van informatie aan derden is uitgesloten tenzij hierover in de bij intake af te sluiten behandelovereenkomst in overleg schriftelijk andere afspraken worden vastgelegd. Psycholoog Egmond verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of verklaringen aan juristen, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of andere instanties. Voor rapportage naar en de mogelijkheid tot overleg met huisarts en/of verwijzer wordt bij intake aan patiënt/e toestemming gevraagd. De psycholoog zal zich in overleg met patient/e beraden op start van een behandeling indien deze geen toestemming geeft voor overleg en rapportage naar huisarts, terwijl dit naar het oordeel van de psycholoog wel noodzakelijk is voor een zorgvuldig en veilig behandelverloop.

 

 • In kwesties betreffende beroepsaansprakelijkheid aanvaardt de psycholoog in geen geval meer aansprakelijkheid dan tot de hoogte van het door hem verzekerde maximumbedrag.

 

NIP-betalingsvoorwaarden van toepassing op diensten van de PpBO zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Drs. A.W. Egmond is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) onder nummer 39050736125. Tevens gekwalificeerd Eerstelijns psycholoog (lid NIP, lid LVVP).

 

Gecontracteerde verzekeraars

De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn / drs. A.W. Egmond heeft in 2024 met de volgende verzekeraars een declaratie contract voor Generalistische Basis ggz afgesloten:

 • Coöperatie VGZ (Univé, IZZ, VGZ, IZA, Promovendum, National Academic, ZEKUR, Besured )
 • Menzis ( Anderzorg, Hema, Vinkvink )
 • Achmea (ZilverenKruis, Interpolis, FBTO, de Friesland)
 • CARESQ (Eucare-Aevitae)
 • DSW (incl. InTwente, Stad Holland)
 • ASR ( incl. Ditzo)
 • CZ ( Just, Ohra, Nationale Nederlanden, AON )
 • Eno (Salland)
 • ONVZ (incl Jaaah, PNO en VVAA)
 • Zorg en Zekerheid

Voor deze verzekeraars geldt, dat de psycholoog de declaratie van de behandelingskosten na afloop van de behandeling electronisch declareert en rechtstreeks door verzekeraar uitbetaald krijgt. Sommige verzekeraars hebben per gecontracteerde psycholoog een omzetplafond per kalenderjaar vastgesteld.

Zie hier https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er voor een overzicht van alle zorgverzekeraars.

Opmerking : De PpBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de Zorgzoekerinformatie van uw verzekeraar. Naar mij is gebleken verwerken verzekeraars helaas niet altijd mijn actuele praktijkinformatie in hun Zorgzoeker-webpagina’s ondanks mijn juiste opgave aan de desbetreffende landelijke database van Vektis.

Niet vergoede zorg

Onverzekerde ggz zorgproducten (OVP)
De volgende vormen van geestelijke gezondheidszorg vallen niet binnen het verzekerde basispakket ZVW en worden derhalve niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u behandeling zoekt voor deze problemen, dan dient u deze zelf te betalen. Verzekeraar Zilveren Kruis geeft hiervan een handige, ook bij andere verzekeraars geldende, opsomming: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/veelgestelde-vragen/welke-ggz-zorg-krijgt-u-niet-vergoed

Verstrekte facturen/kwitanties inzake door u zelf betaalde hulp kunnen niet achteraf door u zelf bij uw zorgverzekeraar worden ingediend aangezien de door de PpBO afgesloten contracten alleen betrekking hebben op ggz geleverd ten laste van het verzekerde basispakket ZVW. De term OVP consulten niet basispakketzorg ( prestatiecode 198300) moet verplicht op de factuur/kwitantie vermeld staan.

 • hulp bij relatieproblemen,
 • hulp bij werkproblemen,
 • hulp bij verlies- en rouwverwerking,
 • behandeling van aanpassingsstoornissen, overspanning en stressklachten,
 • behandeling van een enkelvoudige fobie,
 • verrichten van losstaande diagnostiek.

Tevens is een aantal behandelmethoden selectief uitgesloten van vergoeding onder de Zorgverzekeringswet Zo wordt EMDR bij PTSS wel vergoed, doch bij de behandeling van een fobie niet. Voor deze vorm van hulp is formeel geen verwijsbrief nodig, doch de psycholoog zal u daarom wel vragen aangezien hij vindt dat uw huisarts als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog.

 PpBO tarief OVP 2024 : € 105,00 per consult van 45 min. (relatietherapieconsult van 60 min. : € 140,00 ) De consulten worden uitsluitend electronisch met u afgerekend per sessie.De PpBO factureert alleen aan u persoonlijk en niet aan bedrijven of instanties. Ook kunt u deze kwitantie niet indienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding, aangezien het niet in het basispakket verzekerde ggz betreft.

NIP-betalingsvoorwaarden van toepassing op diensten van de PpBO zijn gedeponeerd ter griffie van deArrondissementsrechtsbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.Drs. A.W. Egmond is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) onder nummer 39050736125. Tevens gekwalificeerd Eerstelijns psycholoog (lid NIP, lid LVVP).

Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden PpBO / drs. A.W. Egmond

Deze webpagina bevat een weergave van de algemene betalingsvoorwaarden van NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. PpBO werkt met deze algemene voorwaarden.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP (Nederlands Instituut van Psychologen):

 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorg-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.)
 2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.
 3. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 4. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

 1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt hiervoor ongeacht de reden het bovengenoemde afzegtarief in rekening gebracht.
 2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum betaald is wordt een herinnering gestuurd. Als ook hierna geen betaling wordt ontvangen, ontvangt u een tweede herinnering waarbij €15,- administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Mocht u ook na deze tweede herinnering niet betalen dan is PpBO genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, conform de betalingsvoorwaarden van het NIP (zie bovenstaand). Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent tijdig te betalen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te bespreken, opdat eventueel een regeling getroffen kan worden. Indien er sprake is van achterstand in de betalingen kan de behandeling (tijdelijk) beëindigd worden.
 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke bijzondere vergoedingen en afwijkende voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Drs. A.W. Egmond is lid van: