Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

De Praktijk

Arjen Egmond

Over Arjen Egmond

Arjen Egmond is psycholoog sinds 1984 en is sinds 1996 in Borger gevestigd als zelfstandig werkend Gezondheidszorgpsycholoog en Eerstelijnspsycholoog. Daarvoor was hij enige jaren werkzaam in een psychiatrische groepspraktijk en bij een GGZ instelling. Hij voltooide zijn studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en rondde een post-doctorale therapie opleiding af aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zijn studie Psychologie bevatte accenten in klinische psychologie, neuropsychologie en functieleer (het onderzoek van het gezonde psychische functioneren van de mens), waardoor hij met een brede blik naar oorzaken en achtergronden van psychische klachten en stoornissen leerde kijken. Voor, tijdens en na zijn studie Psychologie deed hij ervaring op met dans, mime, dansexpressie en danstherapie. Als bijvak studeerde hij Theaterwetenschap en was enige jaren werkzaam als uitvoerend mime-professional, docent en regisseur. De psychologie en de beweging combineerde hij door het volgen van de 4-jarige post-doctorale beroepsopleiding Integratieve lichaams –en bewegingsgerichte psychotherapie (IBT) bij prof. dr. Hilarion Petzold aan de Vrije Universiteit van Amsterdam die hij in 1996 voltooide. Hij volgde leertherapieën bij onder andere psycholoog-psychomotorisch therapeut en medegrondlegger van de sensorelaxatie methode Herman Bolhuis (Psychiatrische Universiteitskliniek te Groningen), grondlegger van de adem- en ontspanningstherapie (AOT) Jan van Dixhoorn ( te Amersfoort) en psychologe-psychoanalytica Edith Sauer (opleidster en supervisor bij de RINO te Groningen).

Arjen Egmond houdt ervan om zich geregeld bij te scholen met als doel de mensen, die hulp zoeken zo optimaal mogelijk te kunnen helpen. Zo bekwaamde hij zich verder door opleidingen in Directieve therapie en Klinische Hypnose te volgen, alsmede een jaarcursus Cognitieve Gedragstherapie (geaccrediteerd door de VGCT).
Verder volgde hij bij- en nascholingen Cognitieve gedragstherapie bij negatief zelfbeeld, Acceptance commitment therapy (ACT) en recentelijk SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten).

Praktijkhistorie Arjen Egmond

De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. is sinds 1996 gevestigd in Borger, waar de praktijk destijds gastvrij onderdak vond in een ruimte van Ontmoetingscentrum Het Anker. Daarna was deze tot 2001 gevestigd in het voormalig Univé-kantoor aan de Hoofdstraat. Begin 2003 werd de huidige praktijkruimte betrokken waar de hoofdlocatie tot op heden is gevestigd. Daarnaast had de praktijk een aantal jaren spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken.

Vanaf 2008 werd de eerstelijnspsychologische zorg opgenomen in het basispakket, waarmee in principe iedereen toegang kreeg tot de eerstelijnspsycholoog. Voordien was er alleen vergoeding via aanvullende pakketten mogelijk. In 2014 ging de huidige Generalistische basis ggz van start samen met het schrappen van bepaalde vergoede diagnosen, waardoor helaas weer drempels voor toegang tot de psycholoog ontstonden. Dit systeem is in 2022 opgevolgd door het zogenoemde Zorgprestatiemodel, een nieuwe bekostigingssystematiek.

In de loop der jaren heeft de praktijk een uitgebreid samenwerkings- en verwijzersnetwerk opgebouwd met huisartsen, collegapsychologen-psychotherapeuten, psychiaters en paramedische hulpverleners zoals fysio- en oefentherapeuten en haptonomen. Tevens zijn er korte lijnen met het Sociaal team, Maatschappelijk werk en GGZ instellingen.

Visie op mens en zorg

In de jaren, dat hij als praktiserend psycholoog werkzaam is zijn de therapeutische uitgangspunten van Arjen Egmond verder uitgekristalliseerd.

Hij ziet de mens als een lichaam-ziel-geest wezen, dat zich ontwikkelt in de tijd (de biografie en levensspanne) en dat tegelijkertijd zich beweegt in een context (de leefwereld). Het dagelijks leven en de ontmoetingen met belangrijke anderen (opvoeders, leraren, vrienden etc.) houden een mens tot op hoge leeftijd in ontwikkeling en flexibel in de omgang met problemen. Helaas kan die ontwikkeling ook gehinderd of beschadigd raken en kan iemand verstarren of vastlopen, zodat het omgaan met zichzelf en met invloeden van buitenaf gehinderd wordt. Waar de verstarring of de blokkade optreedt ontstaan klachten en symptomen. Oude oplossingen voor problemen kunnen dan zelf het probleem worden. Klachten kunnen zich psychisch, psychosomatisch en/of lichamelijk uiten.

Dit vraagt een behandelbenadering waarbij zowel gedragstherapeutische, cognitieve als inzichtgevende en lichaamsgeoriënteerde methoden “op maat” kunnen worden ingezet. De therapeutische relatie is hierbij een belangrijk middel. Uit effect onderzoek blijkt dat die relatie vaak nog belangrijker is dan de aard van de toegepaste methode. In deze tijd van meetbaarheid en getalsmatige verantwoording is het leveren van zorg vanuit de menselijke maat soms lastig met uitvoering een zorgproduct of protocol te combineren. De psycholoog is weliswaar een soort “zielenknijper”, maar zeker geen chirurg van de geest, aangezien de psycholoog meer vanuit het biopsychosociale model werkt en minder vanuit het biomedische model. Een psycholoog doet immers geen ingreep zoals een medicus, maar werkt met leer- en veranderprocessen. Omgaan met het spanningsveld tussen enerzijds meten, weten en sturen op zorgkosten en anderzijds recht doen aan een mens in problemen met een hulpvraag is voor de psycholoog als menswetenschapper een grote uitdaging. Want een mens mag nooit tot een ding worden gemaakt.

6

 

Registratie en Kwaliteit

Klantentevredenheid

De praktijk meet de klantentevredenheid middels afname van de CQ-index voor ambulante ggz en scoorde over 2023 een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,6

Kwaliteitsregister

De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut bij het Kwaliteitsregister ggz van de overheid ( verplicht per 1-1-2017).

Voor informatie zie ook : http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/.

Kamer van Koophandel

De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. is ingeschreven onder nummer 58537473.

AGB-code

AGB-code A.W. Egmond : 94000100

AGB-code Praktijk : 94000084

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Niet iedere psycholoog kan zich zomaar Gezondheidszorg- of Eerstelijnspsycholoog noemen. Drs. A.W. Egmond is tot Eerstelijnspsycholoog opgeleid en gekwalificeerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Tevens is hij opgeleid tot lichaams- en bewegingsgericht psychotherapeut /psychomotorisch therapeut en ingeschreven in het NIP-register LWP als gekwalificeerd Lichaamsgericht werkend psycholoog.
Het NIP hanteert een beroepscode voor psychologen, die als toetssteen voor professioneel handelen geldt. Tevens is het NIP registerhouder voor de kwalificatie Eerstelijnspsycholoog en ziet daarmee toe op herregistratie eenmaal per 5 jaar.

Het adres van het NIP is:
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: 020 – 4106222
Website: www.psynip.nl

Overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Drs. A.W. Egmond is door de overheid erkend als Gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig ingeschreven in het BIG-register onder nummer 39050736125.

Informatie over de registratie in het kader van de Wet BIG kuntu vragen via de BIG-informatielijn: 0900-8998225 of via www.bigregister.nl.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Drs. A.W. Egmond is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.

In zijn praktijk werkt Psycholoog Egmond binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die op zijn beroepsuitoefening van toepassing is. De belangrijkste zijn: de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarin ook het tuchtrecht is geregeld), de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens), de Wmg (wet marktordening gezondheidszorg), de Wkggz ( wet klachtrecht ggz ) en de Beroepscode voor psychologen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijkvoering opgesteld, waarmee recht wordt gedaan aan deze wetten en regelgeving. Als lid van de LVVP werkt A.W. Egmond volgens deze kwaliteitscriteria. Eens in de vijf jaar vindt hierop toetsing plaats door de LVVP. Hij heeft in 2021 succesvol het visitatietraject van de LVVP doorlopen. Zie Certificaat LVVP visitatie 2021 A.W. Egmond   


Het adres van de LVVP is:
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030 – 2364338
Email: bureau@lvvp.info
Website: www.lvvp.info

Klachtenregeling

1. Hebt u een klacht ? Uiteraard staat uw psycholoog als eerst aangewezen aanspreekpunt open voor het bespreken van uw klacht om zo mogelijk samen met u tot een erkenning en oplossing van uw klacht te komen.

2. Psycholoog Egmond is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten ( LVVP). Psycholoog Egmond is als lid van de LVVP aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP. Nadere informatie over de Klachtencommissie en Geschillencommissie vindt u op deze webpagina van de LVVP

Waarneemregeling

Psycholoog Egmond is lid van een samenwerkingsverband, waarvan de leden onderling hun waarneming regelen bij nascholing, vakantie of ziekte.

 

 

Voor acute hulpvragen of crisissituaties buiten kantooruren gelieve u steeds contact op te nemen met uw huisarts of huisartsendienst.

 

 

Privacy

De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens worden dus niet aan andere partijen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig en van overheidswege verplicht is. Hieronder vallen ook uw online ingevulde aanmeldingsgegevens en eventuele vragenlijsten. Wat u met de psycholoog bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in, dat uw psycholoog met niemand anders mag praten over wat er tijdens de behandeling is besproken. De psycholoog gaat niet in op (telefonische of schriftelijke) informatieverzoeken door derden tenzij u bij intake gerichte toestemming daarvoor geeft. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag zonder uw toestemming hiervan worden afgeweken door een behandelaar. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van het begin en van het einde van uw behandeling. Zonodig vindt overleg met de huisarts als centrale dossierhouder inzake uw gezondheid plaats. Indien u daar bezwaar tegen hebt kunt u dat tijdens het intakegesprek kenbaar maken. Houdt er rekening mee dat de psycholoog in dat geval zijn taak niet goed kan uitvoeren, geen behandeling zal starten en u zal terugverwijzen naar uw huisarts. Ook de huisarts heeft overigens geheimhoudingsplicht, hetgeen betekent, dat uw huisarts niets mag zeggen tegen anderen over u en uw behandeling. De psycholoog is door verzekeraars en overheid wel verplicht om periodiek data aan te leveren voor statistische doeleinden. Dit betreft zogenaamde benchmarkgegevens ( zoals klanttevredenheid) die via DIS (DBC Informatie Systeem) worden verwerkt. Voorheen waren hierbij SBG ( Stichting Benchmark Gezondheidszorg) en SVR ( Stichting Vrijgevestigden Rommen) betrokken. Tegenwoordig kunnen ROM gegevens bij AKwa GGZ aangeleverd worden. Zonder het uitvoeren van deze zaken bestaat geen recht op declaratie van de zorg bij uw verzekeraar. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt door de betreffende instanties. Aan het begin van de behandeling wordt u hierover ingelicht en kunt u eventueel aanlevering weigeren. De Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Hier vindt u het Privacystatement van de praktijk.

Disclaimer

Het overzicht van informatie op deze site inzake het nieuwe ggz-stelsel en inzake kosten en vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Evenwel kunnen bezoekers van deze site aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Ten aanzien van juistheid of volledigheid wordt door Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. geen aansprakelijkheid aanvaard. U wordt nadrukkelijk verzocht bij uw zorgverzekeraar navraag te doen naar kosten en vergoedingen, voordat u bij de PpBO in behandeling gaat. 

Drs. A.W. Egmond is lid van: