Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Werkwijze Arjen EgmondArjen Egmond

 

Aanmeldings -en intaketraject

In stappen

Op grond van de beschrijving van uw hulpvraag bij uw aanmelding en de verwijzing door uw huisarts zal de psycholoog telefonisch een aantal administratieve zaken met u doornemen en een eerste inschatting doen of hij de juiste hulpverlener voor uw hulpvraag kan zijn gezien het behandelaanbod en werkterrein van de PpBO. Mocht dit niet het geval zijn dan laat hij u dat weten. Zowel verzekeringstechnisch als behandelinhoudelijk kunt u niet tegelijkertijd bij twee ggz aanbieders in behandeling zijn dus u dient een eventueel behandel- of coachingstraject elders af te ronden, voordat u bij de PpBO in behandeling kunt. Bent u momenteel in medische behandeling bij een specialist dan bent u mogelijk geindiceerd voor de afdeling Medische Psychologie van uw ziekenhuis. Van aanmelding tot planning van een eerste afspraak worden onderstaande stappen doorlopen

Stap 1: na of tegelijkertijd met uw aanmelding vraagt u uw huisarts om een verwijzing via Zorgdomein. De huisarts vindt de praktijk binnen Zorgdomein onder ; Psychologiepraktijk Drs. A.W. Egmond Borger-Odoorn. Onvolledige of onjuiste verwijzingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

U / uw huisarts leest hier waar van de overheid en verzekeraars een verwijzing aan moet voldoen.

U vindt op deze website een knop Contact opnemen of u kunt tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen over een aanmelding.

Stap 2: na ontvangst van aanmelding en verwijzing ontvangt u – na bovengenoemd telefonisch contact – via beveiligde Zorgmail een inhoudelijke aanmeldvragenlijst. Deze dient om intake en indicatiestelling te bespoedigen en voor u zelf om het probleem en de hulpvraag nader in kaart te brengen.

Stap 3: na ontvangst van aanmelding, verwijzing en uw ingevulde aanmeldvragenlijst is de aanmelding compleet. De planning van het intakegesprek volgt dan telefonisch zodra er plaats is (zie : actuele wachttijd). Eventueel neemt de psycholoog nog telefonisch contact op indien uit uw aanmelding nadere vragen voortkomen of de psycholoog op basis van uw aanmeldvragenlijst inschat dat u beter elders geholpen kunt worden.

In 2 of 3 intakegesprekken brengt de psycholoog met u samen uw problemen nader in kaart, waaruit een mogelijke diagnose blijkt ( en ook of die diagnose wel / niet onder verzekerde ggz valt en of die binnen de basis-ggz indicatie voor deze praktijk valt). Indien naar oordeel van de psycholoog de problematiek niet binnen zijn praktijk behandelbaar is dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts.  NB. De praktijk is gecontracteerd voor Generalistische basis-ggz, werkt in het kader van zorgvuldigheid en korte overleglijnen uitsluitend met in Nederland woonachtige patienten en neemt alleen verwijzingen aan via de huisarts binnen het regionale verwijsnetwerk van de praktijk.

Meer over de intake

Mocht tijdens het intakegesprek blijken, dat sprake is van een diagnose, die niet binnen de basis-ggz past dan wordt u naar uw huisarts terugverwezen voor nadere bepaling van de juiste hulp. Hetzelfde geldt als de psycholoog concludeert, dat uw hulpvraag om andere redenen elders thuishoort. Als blijkt dat sprake is van een niet-verzekerde diagnose die wel binnen de basis-ggz en binnen het aanbod van de PpBO past dan kunt u eventueel op eigen kosten een behandeling aangaan.

Tijdens de intakefase worden uw klachten en problemen besproken en diagnostisch beoordeeld. Diagnostische screeningsinstrumenten zoals vragenlijsten en een beginmeting van het klachtenbeeld horen hierbij. De psycholoog vertelt u wat de meest gangbare behandeling is voor uw diagnose. Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u bepaald welk type behandeling het best bij u past. Vervolgens wordt een behandelovereenkomst en een behandelplan opgesteld, waarvoor uw akkoord wordt gevraagd. In het behandelplan staan ondermeer de diagnose, het behandeltraject en de behandeldoelen. Een bijstelling van het behandelplan gebeurt in overleg met u.

Soms kan reeds vroeg in de intakefase blijken, dat u meer specialistische hulp nodig heeft ofwel, dat u juist met eenvoudiger hulp toe kunt (bijvoorbeeld binnen uw huisartspraktijk door een poh-ggz of bij het Sociaal Team). Specialistische ggz (S-ggz) komt in beeld bij complexe en/of al langer bestaande problematiek en problematiek, die hoofdzakelijk te maken lijkt te hebben met iemands’ persoonlijkheidstrekken. Binnen de PpBO wordt geen persoonlijkheidsdiagnostisch onderzoek gedaan, geen op de persoonlijkheid gerichte psychotherapie gegeven en ook geen gezinstherapie. Daarvoor is verwijzing naar een klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut of psychiater nodig. Hulp door poh-ggz of Sociaal Team komt in beeld wanneer de problematiek meer sociaal-maatschappelijk is ( bijvoorbeeld door geldzorgen, familieproblemen of werkloosheid) of met enkele steunende gesprekken op te lossen is. Als dit tijdens de intakefase door de psycholoog geconcludeerd wordt zal hij u terugverwijzen naar uw huisarts en eventueel passende verwijsadressen aanreiken. Zie ook deze website onder Voor wie.

 Als de wachttijd tot het intakegesprek te lang is, adviseert de psycholoog u elders hulp te zoeken ofwel u kunt kiezen voor plaatsing op de wachtlijst.

Behandeling Arjen Egmond

Behandeling bestaat uit een traject, waarin gesprekken plaatsvinden over uw problemen, over de wijze waarop u met deze problemen omgaat en mogelijkheden deze aan te pakken. De praktijk biedt in overleg de mogelijkheid voor behandeling met (deels) digitale consulten (beeldbellen via WeSeedo)*. De behandeling wordt meestal ondersteund met internethulpverlening via MyMindspace, het onlinehulpplatform van de praktijk. U krijgt zicht op de rol van emoties en gedrag in uw problemen en klachten. Vervolgens oefent u om daarmee anders om te gaan zodat u er minder last van heeft. De behandeling bestaat veelal uit cognitief gedragstherapeutische technieken aangevuld met andere technieken ( zie ook de pagina Behandelmethoden). Bijhouden van een therapiedagboek, dagregistratie of ander thuiswerk zoals het doorwerken van een zelfhulpboek kan hierbij horen.

Hier vindt u een voorlichtingsfilmpje over cognitieve gedragstherapie :

https://www.youtube.com/watch?v=0DWxaO5D0Bs

De gespreksduur is meestal 45 tot 50 minuten. In de loop van de behandeling kunnen, indien dat nodig is ook kortere of langere consulten dan wel telefonische of online consulten plaatsvinden. Psycholoog Egmond is als generalist thuis in meerdere behandeltechnieken. Een generalist in de basis-ggz is een soort huisarts op de het gebied van de geest, dus geen specialist. Zo heeft hij ervaring met cognitieve gedragstherapie maar ook met oplossingsgerichte en inzichtgevende technieken  Na enige sessies kijkt de psycholoog met u terug of de behandeling loopt en of het bereiken van de afgesproken behandeldoelen naderbij komt. Aan het begin en eind van de behandeling wordt gebruik gemaakt van meetmomenten met korte vragenlijsten (ROM = routine outcome measurement) om te kijken of uw klachten/problemen verminderen.

*  NB. eventuele EMDR sessies biedt de praktijk alleen face to face op de praktijk aan.

Berichtgeving huisarts

Met uw toestemming wordt uw huisarts – zijnde de centrale dossierhouder inzake uw gezondheid – van start en afronding van een behandeltraject door een rapportage op de hoogte gesteld. Indien er tijdens een behandeltraject onverwachte ontwikkelingen, problemen of medicatievragen naar voren komen dan zal daarover ook met uw huisarts overlegd worden. De PpBO verstrekt in het kader van de behandeling geen rapportages of (gezondheids)verklaringen aan of ten behoeve van derden ( zoals juristen, werkgevers, bedrijfsartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen of instanties) doch rapporteert uitsluitend aan uw huisarts als zijnde de centrale dossierhouder inzake uw gezondheid. Dit in verband met het uitgangspunt, dat behandelaar en beoordelaar van elkaar onafhankelijke professionals moeten zijn conform de richtlijnen hieromtrent.

 

Behandelmethoden

Psycholoog Egmond is als generalist thuis in meerdere behandelmethoden.

De psycholoog kan u helpen door middel van:

  • Gesprekstherapie op basis van Cognitieve gedragstherapie (CGT), Directieve therapie, Acceptance Commitment (ACT), Oplossingsgerichte methoden, EMDR (Attentie : toepassing op indicatie bij enkelvoudig niet-complex recent psychotrauma dus niet bij complexe trauma’s en trauma’s in de vroegere levensloop) en hypnotische technieken (niet voor exploratie van trauma’s in de vroege levensloop en uitsluitend op indicatie passend binnen de basis-ggz e.e.a. ter beoordeling aan de psycholoog) 
  • Psychomotorische behandelwijzen, zoals ademinstructie, ontspanningsinstructie, mindfulness en het werken met lichaamstaal
  • Psycho-educatie

NB. Toepassing van genoemde methoden valt soms alleen bij de behandeling van een erkende stoornis onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet. Zo wordt EMDR in principe alleen vergoed bij de behandeling van een post-traumatische stressstoornis. Zie ook onder de knop Onverzekerde hulp.

Effectiviteit

Het ervaren effect van psychologische hulp door psycholoog Egmond is in het algemeen, dat men leert zichzelf beter te regelen, waardoor de klachten en stoornissen minder worden of verdwijnen. Door middel van effectmeting tijdens de behandeling (zogenaamde routine outcome measurement, kortweg ROM) kijkt hij samen met de patient of de behandeling ook meer objectief gemeten tot verbetering leidt. Voor eventuele aanlevering van ROM gegevens aan een landelijke kwaliteitsgegevens database ( Akwaggz) wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Indien de klachten en stoornissen niet geheel over (kunnen) gaan leert men om te gaan met de oorzaken en gevolgen van de klachten. Mensen helpen om zichzelf te leren helpen is hierbij een belangrijk uitgangspunt,waarvoor de psycholoog zijn deskundigheid inzet. Het resultaat is echter wel mede afhankelijk van de motivatie en inzet van u als de hulpvragende. Aanwezig zijn op de afspraken en bereidheid tot uitproberen van adviezen en gedragsalternatieven horen daar uiteraard nadrukkelijk bij.

Drs. A.W. Egmond is lid van: