Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Voor wie? Arjen Egmond

 

Doelgroepen

De praktijk heeft een hulpaanbod voor volwassenen in de Nederlandse taal en in meerdere levensfasen 

Volwassenen

De hulp aan volwassenen omvat zowel psychische stoornissen -zoals elders op deze site uiteengezet- als hulp bij psychische klachten of problemen met mentaal functioneren op diverse levensterreinen. Bij psychische stoornissen van oudere volwassenen spelen nogal eens thema’s mee zoals zingeving, omgaan met verlies van partner, eenzaamheid, ziekte en het omgaan met beperkingen. Qua hulpverlening dient men daarbij te bedenken, dat niet alles te behandelen is en tevens dat helaas niet alles wat behandeling nodig heeft vergoed wordt.

Geen behandelaanbod voor jongeren

De praktijk biedt uitsluitend hulp aan volwassenen vanaf 22 jaar en heeft geen hulpaanbod voor jongeren. Sinds 2015 wordt hulp aan kinderen en jongeren niet meer vergoed uit de Zorgverzekeringswet. De Gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven dient de hulp te vergoeden en heeft daartoe een aantal zorgaanbieders gecontracteerd. De toegang tot de hulp kan per gemeente anders geregeld zijn bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin, via een Sociaal Team of via een organisatie voor Maatschappelijk werk.

Doelgroepen en diagnosen waarvoor de praktijk geen behandelaanbod heeft.

De PpBO heeft geen behandelaanbod voor crisisgevoelige patiënten en patienten met suicidaal gedrag of suiciderisico.  Complexe situaties met meerdere problemen, waarbij oorzaken en instandhoudende factoren vooral in de leefomstandigheden liggen vallen eveneens buiten het behandelaanbod. Denk hierbij aan sociaal-maatschappelijke problematiek (bijvoorbeeld problemen rondom geweld, geld, wonen, buren, criminaliteit, stalking e.d.), gezins- en familieproblematiek ( bijvoorbeeld huiselijk geweld, echtscheidings-en omgangsproblemen e.d.) en psychosociale problematiek. Dergelijke situaties horen eerder thuis bij ondersteuning door het Maatschappelijk werk, Buurtbemiddeling, Sociaal Team en interventies door andere instanties en instellingen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, de Wijkagent of de GGZ.

Ook in situaties waarbij een juridisch traject loopt (zoals letselschade) of wanneer reeds instanties betrokken zijn of waarbij ernst, duur, risico en/of complexiteit van de problematiek groot is kan de PpBO helaas geen behandeling aanbieden aangezien deze buiten het indicatiegebied van de Generalistische basis-ggz en de soort praktijkvoering vallen. Ook patienten die bekend zijn binnen forensisch kader, patienten die op juridische gronden verplicht in behandeling moeten en patienten die last hebben van ernstige agressieproblematiek kunnen niet bij de PpBO in behandeling. Agressie verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Veiligheid staat gezien de kleinschaligheid van de praktijk voorop.

Verder heeft de praktijk geen behandelaanbod voor de volgende diagnosen:

Alcoholafhankelijkheid, Verstandelijke beperking, Bipolaire stoornis, Borderline Persoonlijkheidsstoornis en andere Persoonlijkheidsstoornissen, Drugsafhankelijkheid, Psychotische stoornis, Ontwikkelingsstoornissen (inclusief Autisme, ADD, ADHD) , alsmede bij diagnosen waarbij suïcidaliteit en crisisgevoeligheid aan de orde zijn.

 

Hulpvragen  Arjen Egmond

Mensen komen met uiteenlopende hulpvragen bij psycholoog Arjen Egmond. Vaak zijn deze hulpvragen te herleiden tot onderliggende psychische stoornissen in denken-voelen-doen. Voorbeelden van hulpvragen waarvoor mensen een psycholoog raadplegen zijn ondermeer de volgende;

  • verminderen van angst en vermijdingsgedrag ( bij angststoornis)
  • verbeteren van stemming bij somberheid ( bij depressie )
  • omgaan met moeilijke gevoelens, zoals schuldgevoelens
  • verwerken van recente schokkende gebeurtenissen (enkelvoudig trauma)
  • verbeteren van een negatief zelfbeeld (zoals bij sociale angst of depressie)
  • verminderen van piekeren (zoals bij depressie of angststoornis)
  • leren om grenzen te stellen en assertiever te worden
  • omgaan met levensfasen ( zoals bij het ouder worden)
  • omgaan met verlies en rouw
  • het verminderen van dwangmatig denken, voelen en doen ( zoals bij angst- en dwangstoornis)

Depressie is een veelvoorkomende ziekte die bijna 20 procent van de volwassenen treft en staat in de top vijf van hoogste ziektelast en ziektekosten. Ook is depressie een van de grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Eind 2016 ging de overheidscampagne omgaanmetdepressie.nl van start om depressie meer bespreekbaar te maken, informatie en hulp te bieden en stigma’s te doorbreken.

Bent u gemotiveerd uw eigen aandeel bij uw problemen te onderzoeken? En bent u bereid om aan verandering te werken? Kortom, wilt u met uzelf aan de slag ?
Dan bent u van harte welkom voor een intake bij de Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. zodat we samen kunnen onderzoeken of uw problematiek binnen de praktijk te behandelen is ( lees ook de pagina Doelgroepen).

Psycholoog Arjen Egmond is opgeleid tot Gezondheidszorgpsycholoog en Eerstelijnspsycholoog en is derhalve een generalist, die ervaring heeft met meerdere doelgroepen. Denk daarbij aan mannen, vrouwen en jong volwassenen in diverse omstandigheden en levensfasen.

Drs. A.W. Egmond is lid van: