Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Voor verwijzers Arjen Egmond

 

Eisen verwijzing

U verwijst via Zorgdomein voor uw en mijn administratieve gemak, maar ook omdat papieren brieven vaak niet de juiste informatie bevatten. De PpBO accepteert alleen verwijzingen afkomstig van de huisarts, aangezien die de centrale dossierhouder is inzake de gezondheid van de patiënt. Zie inzake richtlijnen verwijzing huisarts ook deze webpagina van het NIP.

De poh-ggz kan niet verwijzen; dat moet de huisarts zelf doen.

Let op: Werk- en relatieproblemen (indien hoofdverwijsdiagnose), aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën en zgn. V codes zijn van verzekerde vergoeding uitgesloten. Surmenage en burnout komen niet binnen DSM voor en worden dus niet vergoed.

Exclusiecriteria (contra-indicaties) op basis van setting en deskundigheidsgebied zijn ondermeer:  problematiek waarbij suïcidaliteit en crisisgevoeligheid speelt. Alcoholafhankelijkheid, Verstandelijke beperking, Bipolaire stoornis, Borderline Persoonlijkheidsstoornis en andere Persoonlijkheidsstoornissen, Drugsafhankelijkheid, Psychotische stoornis, Ontwikkelingsstoornissen (inclusief Autisme, ADD, ADHD). Zie ook onder de knop Voor wie ?

Voor toegang tot de Generalistische Basis ggz is van overheidswege vanaf 1-1-2014 een verwijzing verplicht met hierna genoemde informatie en kenmerken.

Vermeld de volgende verplichte informatie in uw verwijzing:

 • Verwijs naar de Generalistische Basis-ggz ( = expliciete keuze ggz-echelon),
 • Richt aan:  Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. t.a.v. drs. A.W. Egmond,
 • De vermoedelijke DSM 5 classificeerbare stoornis en typeer deze volgens  hoofdcategorie bijvoorbeeld depressieve stoornis of angststoornis,
 • De NAW gegevens patiënt inclusief verzekerdennummer en BSN nummer,
 • Persoonlijke handtekening en persoonlijke AGB-code van u als verwijzend huisarts, Attentie: bent u waarnemend huisarts dan wel HIDHA of HAIO zonder eigen AGB-code vermeld dan de persoonlijke AGB-code van de praktijkhoudend huisarts )
 • Datum (die moet voor de datum eerste consult bij de psycholoog liggen),
 • Indien afgenomen: de uitslag van uw ggz-screener (bijv. de 4 DKL).
 • Aandachtspunten:
  • Verwijs met een vermoedelijke diagnose en niet voor een type behandeling of behandeltechniek zoals EMDR ( al staat het u natuurlijk vrij om hiervoor een suggestie te geven ).
  • Als u een vraagstelling toevoegt; voor welke problematiek en voor welke hersteldoelen wordt behandeling aangevraagd, hoe is het voortraject bij u of uw poh-ggz verlopen, welk onderzoek hebt u reeds gedaan ?
  • Schrijf dat u verwijst voor behandeling (dus niet: begeleiding of ondersteuning, want die zijn geen verzekerde ggz).
  • Schrijf toelichtende verwijsinformatie zo mogelijk in een apart document i.v.m. privacy van de patiënt/e.

Zorg op basis van onvolledige of onjuiste verwijzingen wordt niet vergoed.

Zie ook hier op de LHV website voor het ggz verwijsformat.

Het verwijsproces van huisarts tot en met intake bij verwijsadres moet verlopen volgens het volgende verwijsmodel (opgesteld door bureau HHM).

Verwijsmodel

Verwijsmodel op hoofdlijnen

Verwijzing naar de GZ-psycholoog voor vergoeding onder de Generalistische Basis-ggz.

Samenvatting verwijsmodel op hoofdlijnen

Verwijzing naar de GZ-psycholoog voor de Generalistische Basis-ggz.

 1. Er is een vermoeden van de DSM benoembare stoornis (zo niet dan is geen sprake van verzekerde zorg ofwel geen DSM-stoornis = geen vergoeding). Let wel: de psycholoog stelt de definitieve diagnose, de huisarts vermeldt een verwijsdiagnose eventueel onderbouwd met een eigen ggz-screener zoals de 4 DKL (indien afgenomen bij patiënt dan uitslag bijvoegen!).
 2. De ernst van de problematiek is licht (indicatie Product Kort), matig (indicatie Product Middel) of ernstig (indicatie Product Intensief) (dus niet subklinisch: dat zijn alleen klachten of problemen, die niet onder declarabele basis-ggz vallen doch onder OVP of coaching, zie tekst onderaan).
 3. Het risico is laag
 4. De complexiteit is laag (enkelvoudig beeld).
 5. Beloop van de klachten: aanhoudend en overeenkomend met duur ziektebeeld in DSM.

 

* De huisarts gebruikt het verwijsmodel voor de verwijsdiagnose.
* De psycholoog gebruikt het verwijsmodel en nadere diagnostiek voor de het bepalen van
de zorgzwaarte m.b.t. het te declareren Product Kort, Middel, Intensief of Chronisch.
(Het Product Chronisch is bij de vrijgevestigden niet altijd ingekocht door verzekeraars)

Indien aanpassingsstoornissen, verlies, rouw, werk- en relatieproblemen en dergelijke de  hoofdreden of hoofddiagnose voor uw verwijzing vormen dan vallen zij onder niet-verzekerde ggz. Ook voor deze niet-verzekerde ggz is een verwijsbrief noodzakelijk aangezien u als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog. Deze hulp valt onder “OVP” (consult overige kortdurende hulp) die de patiënt zelf betaalt aan de psycholoog. Zie ook onder de knop Onverzekerde hulp.

 

Drs. A.W. Egmond is lid van: