Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Voor verwijzers Arjen Egmond

 

Eisen verwijsbrief

Toegang tot de Generalistische Basis ggz vergt van overheidswege vanaf 1-1-2014 een verwijsbrief met de volgende informatie en kenmerken. De PpBO accepteert alleen verwijsbrieven afkomstig van de huisarts, aangezien die de centrale dossierhouder is inzake de gezondheid van de patiënt. U kunt ook via Zorgdomein verwijzen.

Zie inzake richtlijnen verwijzing huisarts ook deze webpagina van het NIP.

De poh-ggz kan niet verwijzen; dat moet de huisarts zelf doen. Uw persoonlijke agb-code en handtekening moeten dus op de brief staan.

Let op: Werk- en relatieproblemen (indien hoofdverwijsdiagnose), aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën en zgn. V codes zijn van vergoeding onder de ZVW uitgesloten. Termen zoals surmenage en burnout komen niet binnen DSM voor.

Vermeld de volgende verplichte informatie in uw verwijzing:

 • Dat u verwijst naar de Generalistische Basis-ggz (als expliciete keuze ggz-echelon),
 • Adresseer aan Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. t.a.v. drs. A.W. Egmond,
 • Een vermoeden van een DSM 5 classificeerbare stoornis en typeer deze volgens  hoofdcategorie bijvoorbeeld depressieve stoornis of angststoornis,
 • De NAW gegevens patiënt inclusief verzekerdennummer en BSN nummer,
 • Persoonlijke handtekening en persoonlijke AGB-code van u als verwijzend huisarts ( Attentie: bent u waarnemend huisarts dan wel HIDHA of HAIO zonder eigen AGB-code vermeld dan de persoonlijke AGB-code met stempel en handtekening van de praktijkhoudend huisarts )
 • Datum (die moet voor de datum eerste consult bij de psycholoog liggen),
 • Indien afgenomen: de uitslag van uw ggz-screener (bijv. de 4 DKL).
 • Aandachtspunten:
  • U verwijst wegens een vermoedelijke diagnose en niet voor een type behandeling of behandeltechniek zoals EMDR ( al staat het u natuurlijk vrij om hiervoor een suggestie te geven ).
  • Als u een vraagstelling toevoegt; voor welke problematiek en voor welke hersteldoelen wordt behandeling aangevraagd, hoe is het voortraject bij u of uw poh-ggz verlopen, welk onderzoek hebt u reeds gedaan ?
  • Schrijf dat u verwijst voor behandeling (dus niet: begeleiding of ondersteuning, want die zijn geen verzekerde ggz).
  • Plaats aanvullende verwijsinformatie zo mogelijk op een separaat document i.v.m. privacy van de patiënt/e.

Zie ook hier op de LHV website voor het ggz verwijsformat.

Aangezien de zorg met onvolledige of onjuiste verwijsbrieven niet vergoed wordt zal uw patiënt of de psycholoog u in een dergelijk geval verzoeken om alsnog de juiste brief te verstrekken.

Het verwijsproces van huisarts tot en met intake bij verwijsadres moet verlopen volgens het volgende verwijsmodel (opgesteld door bureau HHM).

Verwijsmodel

Verwijsmodel op hoofdlijnen

Verwijzing naar de GZ-psycholoog voor vergoeding onder de Generalistische Basis-ggz.

Samenvatting verwijsmodel op hoofdlijnen

Verwijzing naar de GZ-psycholoog voor de Generalistische Basis-ggz.

 1. Er is een vermoeden van de DSM benoembare stoornis (zo niet dan is geen sprake van verzekerde zorg ofwel geen DSM-stoornis = geen vergoeding). Let wel: de psycholoog stelt de definitieve diagnose, de huisarts vermeldt een verwijsdiagnose eventueel onderbouwd met een eigen ggz-screener zoals de 4 DKL (indien afgenomen bij patiënt dan uitslag bijvoegen!).
 2. De ernst van de problematiek is licht (indicatie Product Kort), matig (indicatie Product Middel) of ernstig (indicatie Product Intensief) (dus niet subklinisch: dat zijn alleen klachten of problemen, die niet onder declarabele basis-ggz vallen doch onder OVP of coaching, zie tekst onderaan).
 3. Het risico is laag
 4. De complexiteit is laag (enkelvoudig beeld).
 5. Beloop van de klachten: aanhoudend en overeenkomend met duur ziektebeeld in DSM.

 

* De huisarts gebruikt het verwijsmodel voor de verwijsdiagnose.
* De psycholoog gebruikt het verwijsmodel en nadere diagnostiek voor de het bepalen van
de zorgzwaarte m.b.t. het te declareren Product Kort, Middel, Intensief of Chronisch.
(Het Product Chronisch is bij de vrijgevestigden niet altijd ingekocht door verzekeraars)

Indien aanpassingsstoornissen, verlies, rouw, werk- en relatieproblemen en dergelijke de  hoofdreden of hoofddiagnose voor uw verwijzing vormen dan vallen zij onder niet-verzekerde ggz. Ook voor deze niet-verzekerde ggz is een verwijsbrief noodzakelijk aangezien u als centrale dossierhouder op de hoogte moet zijn van een eventuele behandeling door de psycholoog. Deze hulp valt onder “OVP” (consult overige kortdurende hulp) die de patiënt zelf betaalt aan de psycholoog. Zie ook onder de knop Onverzekerde hulp.

 

 

Aanbod consultatie binnen de module POH-ggz

Attentie : onderstaand aanbod voor is voor huisartsen. Nader informatie op aanvraag.

Vanaf 2014 is de module POH-ggz gefunctionaliseerd. Dit betekent dat binnen deze module door psycholoog Egmond consultatie aan uw praktijk geleverd kan worden. Dit kan zowel in plaats van als aanvullend op de inzet van bijvoorbeeld een sociaal psychiatrische verpleegkundige.

Consultatie

Bij consultatie aan huisartsen gaat het ondermeer om vragen over diagnostiek en geschikt behandeltraject. Psycholoog Egmond beschikt over een goed zicht op de sociale kaart in de regio en kan u dus op meerdere niveaus en meerdere fasen in uw behandel- of verwijstraject van dienst zijn.

Consultatie valt onder de zogenaamde onderlinge dienstverlening.

Hiervoor wordt graag met u een onderling overeen te komen tariefafspraak gemaakt. Neemt u gerust contact op indien u als huisarts voor het consultatie-aanbod belangstelling hebt.

Drs. A.W. Egmond is lid van: