Psychologiepraktijk Borger – Odoorn e.o.

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT
van Dhr. A.W. Egmond praktijkeigenaar van eenmanszaak Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. te Borger

Dhr. A.W. Egmond, van (eenmanszaak) Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. gevestigd te Borger en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58537473, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacy statement legt uit hoe Dhr. A.W. Egmond met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Dhr. A.W. Egmond persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten/ cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Dhr. A.W. Egmond;
 3. bezoekers van de website www.ppbo.nl
 4. alle overige personen, die met Dhr. A.W. Egmond contact opnemen of van wie Dhr. A.W. Egmond persoonsgegevens verwerkt

2. Verwerking van persoonsgegevens
Dhr. A.W. Egmond verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; hieronder vallen ook de digitaal ontvangen verwijzingen van de huisarts , zoals via een beveiligde applicatie.

c. door betrokkene worden verstrekt via toepassingen voor E-Mental Health

Dhr. A.W. Egmond verwerkt geen gegevens
d. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Dhr. A.W. Egmond: er worden geen gegevens verzameld, surfgedrag van bezoekers aan de website opgeslagen en-of geanalyseerd. Er worden geen cookies geplaatst bij bezoek aan de website.

3. Doeleinden verwerking
Dhr. A.W. Egmond verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Dhr. A.W. Egmond verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang

5. Verwerkers
Dhr. A.W. Egmond kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Dhr. A.W. Egmond persoonsgegevens verwerken. Dhr. A.W. Egmond sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Dhr. A.W. Egmond deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dhr. A.W. Egmond deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Dhr. A.W. Egmond geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Dhr. A.W. Egmond ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Dhr. A.W. Egmond bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dhr. A.W. Egmond hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Dhr. A.W. Egmond kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Dhr. A.W. Egmond gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Dhr. A.W. Egmond te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Dhr. A.W. Egmond door een schriftelijk verzoek te richten aan Psychologiepraktijk Borger-Odoorn e.o. t.a.v. dhr. Drs. A.W. Egmond Hofakkers 1 9531HX Borger.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Dhr. A.W. Egmond persoonsgegevens verwerkt, kunt u via deze weg contact opnemen met Dhr. A.W. Egmond. Een klacht tracht hij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Drs. A.W. Egmond is lid van: